FANDOM


ID.1019 西太平洋舰队制服编辑

1019S1019K1019M
1019

描述编辑

 • 星级:3星
 • 类别:服装
 • 分类:3星服装
 • 等级上限:25
 • 负重:6
 • 技能:生长--角色受到近身攻击时有12%几率立即回复30点HP(效果触发最少间隔0.5秒)

数据编辑

LV HP
1 228
成长 36.417
10 555
20 919
25 1102

进化编辑

12500SMALL MONEY 3020S 3020S 3016S 3016S 3004S

掉落编辑

ID.1020 西太平洋舰队制服编辑

1020S1020K1020M
1020

描述编辑

 • 星级:4星
 • 类别:服装
 • 分类:4星服装
 • 等级上限:70
 • 负重:9
 • 技能:生长--角色受到近身攻击时有15%几率立即回复40点HP(效果触发最少间隔0.5秒)

数据编辑

LV HP
1 948
成长 22.058
10 1146
20 1367
30 1587
40 1808
50 2028
60 2249
70 2470

掉落编辑